Õppekorralduse alused

1. Õppijate keelekursusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

1.1 Isik, kes sooritab tasemetesti loetakse keelekoolitusele vastuvõetud õppijaks.

1.2 Isik, kellele koolituse lõpus väljastatakse dokument keelekursuse läbimise või koolitusel osalemise kohta, loetakse koolituselt välja arvatuks.

2. Keelekursuste eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord

2.1 Õppetasu makstakse esitatud arve alusel.

2.2 Õppetasust kedagi ei vabastata.

2.3 Õppetasu tagastatakse arve maksja taotluse alusel, kui koolitusel osaleja on teinud koolituse eest ettemaksu, milles ta osaleda ei saanud. Õppemaksu ei tagastata, kui osaletud on enam kui kahes tunnis.

3. Teised õppe korraldamise tingimused

3.1 Isik, kes soovib keelekursusel osaleda, peab sellest eelnevalt teada andma telefoni või e-posti teel. Koolitusel osaleva isiku kohta kogume järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood, arve maksja ja saaja andmed.

3.2 Koolituse lõpus väljastatakse koolitusel osalenud isikule dokument keelekursuse läbimise või keeleõppes osalemise kohta.

Tegevuse kvaliteedi tagamise alused

1. Keeltekooli õppekavade, keeleõppega seotud koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

1.1 Keeltekooli õppekavad on vastavuses EN keelestandardis sätestatuga.

1.2 Koolitajateks on filoloogid, võõrkeelt teise keelena õpetavad koolitajad või keeleõpetamise kogemust omavad koolitajad.

1.3 Koolitused toimuvad meie koolitusruumis aadressil Pärnu mnt 20a, Tallinnas. Kliendiga kokkuleppel ka kliendi juures.

2. Koolituste kohta tagasiside kogumise kord

2.1 Kõikidel koolitusel osalejatel on võimalus, kuid mitte kohustus, anda tagasisidet nii suuliselt kui kirjalikult.

2.2 Tagasisidet kogutakse vaid nendelt isikutelt, kes saavad koolituse lõpetamisel tunnistuse.