Õppekorralduse alused

Lähtume täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiendkoolituse standardist ning andragoogilistest põhimõtetest täiskasvanute koolitamisel.

1. Õppijate keelekursusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord.

1.1 Keeltekoolis läbiviidavate  kursuste tunniplaan on üleval kodulehel vähemalt üks kuu enne kursuste algust.

1.2 Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel oleva registreerumisvormi kaudu või e-posti teel. Registreerudes saavad õppida soovijad määratleda endale sobiva kursuse toimumise aja.

1.3 Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust ja suunatakse vastavalt, kas sooritama tasemetesti ja/või suulisele vestlusele. Isik, kes sooritab tasemetesti ja/või suulise vestluse, loetakse keelekoolitusele vastuvõetud õppijaks. Saadud infot võetakse arvesse õppegruppide komplekteerimisel.

1.4 Koolitusel osaleva isiku kohta kogume järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi ja isikukood, mis on vajalikud tunnistuse või tõendi väljastamiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele.

1.5 Kõik koolitusele registreerunud saavad teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta nädal enne kursuse algust.

1.6 Koolituselt väljaarvamine õppija soovil peab toimuma kirjaliku avalduse vormis.

1.7 Koolituselt väljaarvamine koolitusasutuse algatusel, toimub juhul, kui õppija on vaatamata korduvale meeldetuletamisele jätnud tasumata õppetasu või osa sellest. Koolituselt väljaarvamise kohta saadetakse õppijale  kirjalik teade, kus on ära näidatud väljaarvamise põhjus ja aeg.

1.8  Isik, kellele koolituse lõpus väljastatakse dokument keelekursuse läbimise või koolitusel osalemise kohta, loetakse koolituselt välja arvatuks.

1.9 Koolituse lõpus väljastatakse koolitusel osalenud isikule tunnistus, kui on läbitud 80% koolitusest.

1.10 Isikule, kes on läbinud  50-60 % koolitusest, väljastatakse tõend.

2. Keelekursuste eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord

2.1 Õppetasu makstakse esitatud arve alusel.

2.2 Õppetasust kedagi ei vabastata.

2.3 Õppemaks tasutakse enne õpingute algust.

2.3 Õppetasu tagastatakse arve maksja taotluse alusel, kui koolitusel osaleja on teinud koolituse eest ettemaksu, milles ta osaleda ei saanud mõjuval põhjusel (pikaajaline haigus, kolimine jms). Õppemaksu ei tagastata, kui osaletud on enam kui kahes õppetunnis.

2.4 Koolituse eest  eraisiku poolt makstud õppetasu on õppijal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele §26.  Koolitatavate andmed edastatakse elektrooniliselt Maksu- ja Tolliametile.

3.  Keeleõppega seotud koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord.

3.1 Keeltekooli õppekavad on vastavuses EN keelestandardis sätestatuga.

3.2 Koolitajateks on filoloogid, võõrkeelt teise keelena õpetavad pedagoogid/lektorid, kes omavad pikaaegset võõrkeele õpetamise kogemust  Lektoritel on erialane kõrgharidus, kõik  omavad         töökogemust täiskasvanute koolitamises.

3.3 Õppekvaliteedi tagamiseks viiakse läbi regulaarseid  täiendkoolitusi.  Õppeaasta alguses toimub ühisnõupidamine, kus vahetatakse kogemusi ja keeleõppe praktikaid.

3.4 Koolitused toimuvad meie koolitusruumis aadressil Pärnu mnt 20a, Tallinnas. Kõik õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Klassides on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust. Klassid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga ja internetiühendusega. Kõigil õppijatel on võimalus juua kohvi, teed, vett ja kakaod.
Koolitused toimuvad kliendiga kokkuleppel ka kliendi ruumides.

 4. Koolituste kohta tagasiside kogumise kord

4.1 Kõikidel koolitusel osalejatel on võimalus, kuid mitte kohustus, anda tagasisidet nii suuliselt kui kirjalikult.

4.2 Tagasisidet kogutakse vaid nendelt isikutelt, kes saavad koolituse lõpetamisel tunnistuse.

4.3 Tagasisideküsitluses annavad koolitusel osalejad hinnangu kursuse sisule, enda keelealasele arengule, õppematerjalidele, õppemetoodikale, tundide ülesehitusele, õpetaja tööle ja kursuse korralduslikule poolele ning saavad teha ettepanekuid õppetöö sisu ja vormi täiustamiseks.

5.Täiendkoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord.

5.1 OÜ Keelepisik õppekavade koostamise aluseks on võetud täiskasvanute koolituse seadus ja täienduskoolituse standard. Õppekavad on välja töötatud koostöös lektoritega.

5.2Täiendkoolituse õppekava rakendamisel koguvad lektorid tagasisidet õppijatelt ja täiendusõppe tellijatelt, mida võetakse arvesse õppekava muutmisel ja arendamisel.

5.2 Õppekavade muutmine ja täiendamine toimub jooksvalt vastavalt vajadusele ja koolitustelt saadud tagasisidele.